Yogastudio Nieuwe Pekela

 
 

Algemene voorwaarden

• De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Yogastudio Nieuwe Pekela aangeboden lessen, workshops, activiteiten etc.

• Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden.

• Proefles € 10,-. 10 lessen € 100,- bij vooruitbetaling.

• De deelnemer betaalt het afgesproken bedrag per bankoverschrijving t.n.v. I. Gezelle Meerburg, rekeningnummer NL 82 XXXX XXX 20, onder vermelding van naam en factuurnummer.

• Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de deelnemer wordt in onderling overleg een voor die situatie geschikte regeling getroffen.

• Aan- en afmelden van yogalessen geschiedt via mail, whatsapp of sms.

• Indien de docent verhinderd is om les te geven, wordt zo mogelijk de les vervangen door een andere docent of wordt de lesperiode verlengd. De deelnemers worden hiervan per mail, sms en/of whatsapp op de hoogte gebracht.

• Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medicijngebruik, fysieke en/of psychische klachten voor de les door te geven aan de docent. Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

• Deelname aan de lessen vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer. Yogastudio Nieuwe Pekela kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer.

• De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

• Yogastudio Nieuwe Pekela aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. Yogastudio Nieuwe Pekela is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

• Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yogastudio Nieuwe Pekela en/of de leslocaties dienen te worden vergoed.

• Yogastudio Nieuwe Pekela behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

• Overige bepalingen: Tussentijdse opzegging door Yogastudio Nieuwe Pekela is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

• De consument één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

• De consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Yogastudio Nieuwe Pekela of jegens een contractant van Yogastudio Nieuwe Pekela. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Yogastudio Nieuwe Pekela aantoonbaar geleden schade.

 • Bij elke les of product aankoop van de Yogastudio Nieuwe Pekela is de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden toepasbaar op de gemaakte afspraken en les aankopen.  

Als de consument deelneemt aan de lessen bij Yogastudio Nieuwe Pekela betekent dit dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft gelezen en heeft geaccepteerd.